Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – www.sfboats.sk

ŽILREC s.r.o.
Ovocinárska 30A
01001 Žilina

IČO : 51007681
IČ DPH : SK 2120561168
DIČ : 2120561168

oddiel s.r.o. , vložka číslo 68247/L , okresný súd Žilina

Adresa pre odstúpenie od zmluvy, uplatnenie reklamácie, prípadne podanie sťažnosti:

ŽILREC s.r.o.
Ovocinárska 30A
01001 Žilina


 l.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi 
  ŽILREC s.r.o.
  Ovocinárska 30A
  01001 Žilina
  IČO : 51007681
  IČ DPH : SK 2120561168
  DIČ : 2120561168

  oddiel s.r.o. , vložka číslo 68247/L , okresný súd Žilina
  (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (zmluva na diaľku) na internetovej stránke www.solidcarp.sk
 2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.solidcarp.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Tieto VOP boli vypracované a riadia zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.solidcarp.sk a ktorej kúpený tovar alebo vecné plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo, poprípade fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania, dátum vystavenia objednávky. Objednávka prostredníctvom elektronického formulára tieto podmienky spĺňa automaticky. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje aj tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky.

 ll.Objednávka

 1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci túto potvrdí telefonicky alebo emailom.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Pri potvrdení objednávky predávajúcim zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim
 4. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.


lll.Kúpna zmluva

 1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme.
 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Som oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu“ uvedenou pri vytváraní objednávky. 

 lV.Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Náhrada škody môže byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
  2. Objednávku je potrebné stornovať písomnou formou (e-mailom) na e-mailovú adresu : solidcarp@gmail.com Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 dní.

 1. Cenové podmienky


1. Cena za tovar je uvedená konečná .

 1. Poštovné a balné
 1. Balné neúčtujeme!
 2. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej Pošty, Packety a prepravcu GLS .
  Ceny dopravy sú určené na základe hmotnosti .
 3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 1. Cena:
 1. Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu .
 2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode VI. týchto VOP.
 3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
 4. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a je platná a záväzná v čase vytvorenia objednávky kupujúcim.
 5. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho .
 6. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar.
 7. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope.

VII. Podmienky a možnosť platby za tovar

1. Platbou prevodom. UPOZORNENIE !!!  Túto službu použite pre platbu za tovar, ktorý je uvedený ako SKLADOM. 

2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo vyplatení kuriérovi.

3. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 1. Dodacie podmienky
 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 2. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi okrem iného aj pri overovaní objednávky.
 3. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave jeho objednávky emailom.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom osobného odberu, Slovenskej pošty, službou Packeta, kuriérom inej prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.
 5. Tovar nie je k dispozícii k osobnému odberu na adrese sídla firmy.
 6. Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 
 7. Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky.
 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, príp. keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov).

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúceho informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou na adresu: ŽILREC s.r.o. , Ovocinárska 30A , 01001 Žilina , alebo emailom na solidcarp@gmail.com Pri odstúpení od zmluvy bez využitia formulára je žiadúce uviesť nasledovné: Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo objednávky, požadovanú výšku uhradenej ceny za tovar , číslo účtu (prosím zadajte správne číslo účtu), svoje meno, adresu, dátum.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (ak oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu kupujúci odošle najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. Po odstúpení od zmluvy kupujúcemu predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

2. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe.

3. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

4. Tovar je kupujúci povinný zaslať späť predávajúcemu na adresu 
ŽILREC s.r.o.
Ovocinárska 30A
01001 Žilina
najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

5. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci!

6. Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

– vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
– vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
– vrátený tovar musí byť nepoškodený
– vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
– tovar kupujúci zašle predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať úplné odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

X. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1. Na tovar je poskytnutá predávajúcim kupujúcemu – fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

4. Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený u predávajúceho 
ŽILREC s.r.o.
Ovocinárska 30A
01001 Žilina
, u ktorého záručná doba 24 mesiacov ešte plynie. Reklamáciu kupujúci uplatňuje preukázateľne uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku predávajúcemu na adresu: ŽILREC s.r.o. , Ovocinárska 30A , 01001 Žilina
 , Upozornenie: Tovar odporúča predávajúci zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k predávajúcemu. Zásielky na dobierku nebudú preberané, ani akceptované!!!

6. Práva kupujúceho:

§ 622 Občianskeho zákonníka
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

XI. Informácie pre kupujúceho

 1. predávajúci nemá vytvorený kódex správania;
 2. v prípade sporných situácií medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúcich z uzatvorených kúpnych zmlúv, ktoré nebudú vyriešené dohodou zmluvných strán, je možné postupovať výlučne súdnou cestou a domáhať sa práva v občiansko-právnom konaní.
 3. v prípade podania návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho, bude sa týmito predávajúci bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení predávajúci zašle kupujúcemu informáciu o výsledku. Na komunikáciu s predávajúcim môže kupujúci využiť e-mail, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.

XII. Zodpovednosť za chyby na stránke www.solidcarp.sk

1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.solidcarp.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť výrobky popísané na svojich stránkach. Ponuka výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na www.solidcarp.sk

3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

XIII. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje súkromie kupujúceho. Osobné údaje sú chránené pred zneužitím a predávajúci zaručuje kupujúcemu, že nikdy neposkytne tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o nákupoch kupujúcich.

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

XIV. Alternatívne riešnie sporov (ARS)

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@cestovnykufor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 • Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 • Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –www.mhsr.sk

XV. Záverečné ustanovanie

1. Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 25.10.2016

3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

XVI . Schválenie Všeobecných Obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.cestovnykufor.sk klikne na odkaz „OBJEDNAŤ TOVAR s povinnosťou platby“ a bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, umiestneným pod formulárom objednávky, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú súčasťou dohody zmluvných strán.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorá sídli :

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 
www.soi.sk