Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu :
(Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu)
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:
Dátum objednania/dátum prijatia*:
Číslo faktúry :

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* :
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 
Dátum :

* Nehodiace sa prečiarknite